วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2565

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QR Code หน้านี้ :
QR:  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน