วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

QR Code หน้านี้ :
QR:  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม