วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร