วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สนับสนุนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

QR Code หน้านี้ :
QR:  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร