วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2565

 1. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. หน้าที่และอำนาจ
 4. แผนยุทธศาสตร์ – แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดปัตตานี
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์:   เว็บไซต์เก่า  |  เว็บไซต์ใหม่
 8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
 9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook : www.facebook.com/PattaniEduOffice
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2565
 16. รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 21. นโยบายการบริหารงานบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 25. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 36. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
 38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
QR Code หน้านี้ :
QR: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2565