วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2564

 1. โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. หน้าที่และอำนาจ
 4. แผนยุทธศาสตร์ – แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดปัตตานี
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์:   เว็บไซต์เก่า  |  เว็บไซต์ใหม่
 8. Q&A
 9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook : www.facebook.com/PattaniEduOffice
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี
 15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2564
 16. รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 18. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2564
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ 2563
 21. นโยบายการบริหารงานบุคคล
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
 23. หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
 25. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 36. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
QR Code หน้านี้ :
QR: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2564