วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

o11 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ


คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
.
.

🖨 Download

คู่มือการให้บริการสำหรับผู้ถือใบประกอบวิชาชีพครู
.

🖨 Download

คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาทุนการศึกษารายปี

🖨 Download

คู่มือการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานี

🖨 Download

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2024 – 11


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

QR Code หน้านี้ :
QR:  o11 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ