วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการเปิดโอาสให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน ครู หน่วยงานของเอกชน หน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาทในการร่วมปฏิบัติงานขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ผ่านกลไกการดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วม

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT 2023 – 30

QR Code หน้านี้ :
QR:  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566