วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

QR Code หน้านี้ :
QR:  คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ผลการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
ศึกษา’ตานี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม)
ประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบเอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจังหวัดปัตตานี