วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

รายงานการวิจัย เรื่อง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภูมิภาค ของ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์

รายงานการวิจัย เรื่อง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลในภูมิภาค ของ นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์