วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

23 ธ.ค. 2564
111054

วันที่ 7 ก.ย. 2553 ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งได้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) โดยมตินี้ประกาศให้ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

ซึ่งฟอนต์มาตรฐาน จำนวน 13 ฟอนต์ราชการไทย นั้นคือ

 1. TH-Sarabun PSK, TH-Sarabun New
 2. TH-Charmonman
 3. TH-Krub
 4. TH-Srisakdi
 5. TH-Niramit AS
 6. TH-Charm of AU
 7. TH-Kodchasal
 8. TH-K2D July8
 9. TH-Mali Grade 6
 10. TH-Chakra Petch
 11. TH-Baijam
 12. TH-KoHo
 13. TH-Fah Kwang

และล่าสุดมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ในฟอนต์มาตรฐานสำหรับราชการไทยเป็นแบบที่ 14