วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

เอกสารเผยแพร่ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารเผยแพร่ จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.มาตรฐานการจัดจำแนกระดับและประเภทการศึกษานานาชาติ
2.ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2563
3.สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2562-2563

download: