วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ “การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์