วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ข้อกำหนดตามระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

หนังสือ ก.ค.ศ. 0206.2/ว11 ข้อกำหนดตามระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

อ่านเอกสาร: