วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1479 /2565 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ