วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าว สมศ. การประเมินคุณภาพภายนอก

รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/2647/

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1 (3/2564)
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.onesqa.or.th/th/contentdownload-view/905/2646/