วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.21 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ารับรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ส่วนจังหวัดปัตตานี มีนักเรียน และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 1.นายนิมหาธีร์ ยามูสะนอ นักเรียนโรงเรียนบ้านกระเสาะ สังกัด สพป.ปัตตานี 2 2.เด็กหญิงธิดารัตน์ รักชาติ นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สังกัด สพม.ปัตตานี 3.นางสาววันวิสา จันทบุรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 4.นายปนัส ศรีภูวนาถ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 5.นางสาวมิตร์รอฟ สารี นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ที่มา: https://ch3plus.com/news/royal/royalnews/313688