วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1

“สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: คืออะไร? เป็นได้อย่างไร? ทำไมต้องเป็น? เป็นแล้วดี/ไม่ดีอย่างไร? ทำอะไรได้บ้าง? ฯลฯ”

สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://www.edusandbox.com/10th_jan_2023_exchange_news/

QR Code หน้านี้ :
QR:  ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมชี้แจงการเตรียมงาน Open House 2024 และการเตรียม report writing ผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำแบบทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอความสำเร็จหรือกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในระดับพื้นที่/จังหวัด สถานศึกษา หรือห้องเรียน
จัดประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา