วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D160S0000000001300.pdf