วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

สาระสำคัญ พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคฯ

Google Drive Image
QR Code หน้านี้ :
QR:  สาระสำคัญ พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคฯ