วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

องค์ความรู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (Knowledge Management)

Pattani Provincial Education Office Knowledge Management

องค์ความรู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

เพื่อให้การจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ในการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ นำมาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กระบวนการจัดการความรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

KM01 องค์ความรู้ที่ 1:

การจัดทำสารศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน ทักษะด้านดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐

KM02 องค์ความรู้ที่ 2:

คลังความรู้ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


การจัดรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานง่ายนิดเดียว

สร้างเมื่อวันที่ 10/11/2566

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร “การจัดรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานง่ายนิดเดียว” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ ม.อ. ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

สร้างเมื่อวันที่ 21/2/2567

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.