วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565

20 มี.ค. 2566
1124

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565

ที่มา : สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (moi.go.th)

QR Code หน้านี้ :
QR:  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565