วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคา 2564 (เวลา 13.30 น ) ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้กับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สถาบันปอเนาะ และศูนย์ฯตาดีกา โดยมี นายอำเภอแม่ลาน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ศปก.อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564