วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 ศน.ดันนียาล สารี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา