วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดการประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน แบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีพิจารณาเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เมื่อคราวการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
QR Code หน้านี้ :
QR:  แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา