วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสมฤทัย โดยวิริยะสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี 2566 – 2570
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”