วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/ 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการและนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดปัตตานีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/ 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)