วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/ 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการและนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดปัตตานีประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/ 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี