วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการแนะแนวการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญ กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการแนะแนวการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 23 ปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมการแนะแนวการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา