วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายครั้งที่ 11/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิตมาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางซัลวานา หะยีเยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลายครั้งที่ 11/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี