วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในฐานะรับผิดชอบด้านส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัตปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปแกรม Google Meet โดยแบ่งออกเป็น รุ่นที่ 1 โรงเรียนที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาอิงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และรุ่นที่ 2 โรงเรียนที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาอิงร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช… ระดับประถมศึกษา โดยมี ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ปัตตานี , สพป.ปน.1-3 และนักวิชาการศึกษาจาก สช.จ.ปัตตานี, อบจ.ปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 32 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอการปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2565 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี 2563
นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #3