วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย และอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกในเทศกาลอีดเฟสตีวัล ให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โครงการปัตตานี บาซาร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา