วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตให้บริการเครื่องเล่น ห้างอาเซียนมอลล์

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย และอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตให้บริการเครื่องเล่น ให้เป็นไปตามมาตการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้างอาเซียนมอลล์ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตให้บริการเครื่องเล่น ห้างอาเซียนมอลล์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567