วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #2

ภารกิจศึกษานิเทศก์ วันที่ 20 เมษายน 2565
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ปฎิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สช.จังหวัดปัตตานี ร่วมกับนักวิชาการศึกษา ณโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อ.ยะหริ่ง โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ และโรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ อ.เมือง

ภาพกิจกรรม:
– – –

QR Code หน้านี้ :
QR:  นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #2