วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี 2563

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางขวัญตา ค้าขึ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวนพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี 2563 โดยใช้โปรแกรม DEEP (Digital Education Excellence Platform) หรือ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นหน่วยบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีนายวิระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี 2563
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ศึกษาตานี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี