วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางกุสุมา กามา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกรชำนาญการ และนางสาวปาณิสรา อินทศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเบญจมราชทิศจังหวัดปัตตานี และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  การดำเนินการร่วมกันในการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมชี้แจงการตอบแบบสำรวจความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567