วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565

ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ กับนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้และองค์กรระหว่างประเทศ “รอมฎอนสัมพันธ์”

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ กับนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้และองค์กรระหว่างประเทศ “รอมฎอนสัมพันธ์” ณ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนี้ ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษามุสลิมไทยที่ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ และศิษย์เก่าต่างประเทศในพื้นที่

ภาพกิจกรรม:
– – –
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุตบะฮฺ (บทเทศนาธรรม) ประจำวันศุกร์เพื่อสันติสุข
ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานด้านคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนใต้ขององค์การยูนิเซฟประเทศไทย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ร่วมประชุมติดตามผลการบังคับใช้ประมวลกกฎหมายยาเสพติด ตาม “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2565
ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ส่งมอบชุดตรวจเชื่อโควิด -19 ( ATK) ชนิด Home Use แก่หน่วยงานทางการศึกษา