วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน COVID-19 ครั้งที่ 4/2565

6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  นางมาเรียม  ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปาณิสรา  อินทศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน COVID-19 ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนชุดตรวจเชื้อ ATK ให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี  ณ ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ

ภาพกิจกรรม:
– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน COVID-19 ครั้งที่ 4/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา