วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ตรวจเยี่ยม และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เดินทางตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งกรรมการฯ เป็น 2 ชุด เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนี้

  • ชุดที่ 1 ลงพื้นที่นิเทศสถานศึกษาในอำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอำเภอกะพ้อ
  • ชุดที่ 2 ลงพื้นที่นิเทศสถานศึกษาในอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรัง

ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2565) คณะกรรมการชุดที่ 2 ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน 4 โรงเรียน ดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิสสถานพณิชยการ โรงเรียนวัดบุพนิมิต โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโกระ

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ตรวจเยี่ยม และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม Online focus group “ประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสะสมหน่วยกิต-ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
ประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระดับภาค
ศึกษา’ตานี ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2567
มอบเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา