วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการนิเทศชุดที่ 2 ดำเนินการตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1) กศน.มายอ 2) โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา 3) โรงเรียนบ้านต้นพิกุล 4) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอแม่ลาน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล