วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

จัดทำแบบรายงานเฝ้าระวังเพื่อตรวจการเชื้อโควิด-19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ในการจัดทำแบบรายงานเฝ้าระวังเพื่อตรวจการเชื้อโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  จัดทำแบบรายงานเฝ้าระวังเพื่อตรวจการเชื้อโควิด-19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 5)
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินการของ คณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงประจำร้านนาวากาชาด และคณะทำงานการจัดงานประจำปีจังหวัดปัตตานี
ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดปัตตานี
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานมหกรรมวงแหวนพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567