วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประรานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ มีทีมงานนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นายอันวา สะอุ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเย๊ะ และทีมงานจากสำนักงานสารารณสุขจั้งหวัดปัตตานี นางสาวนิสุไลดา นิโซะ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวมัสรอณี อาแวกะจิ นักวิชาการสารารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงรูปแบบการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/ 2563
การลงนามแบบรายงาน กศภ.-18ภาคการศึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวซนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
โครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช ฯ(ม.ท.ศ.) ระดับภาค ( ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)