วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นประรานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ทั้งนี้ มีทีมงานนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นายอันวา สะอุ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ และนางซัลวานา หะยีเย๊ะ และทีมงานจากสำนักงานสารารณสุขจั้งหวัดปัตตานี นางสาวนิสุไลดา นิโซะ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวมัสรอณี อาแวกะจิ นักวิชาการสารารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงรูปแบบการรายงานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความเป็นเอกภาพ และเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา