วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567)

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567) ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบ Google Meeting

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและบริบทความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน