วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567)

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวอามีเนาะ แยนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567) ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบ Google Meeting

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับและบริบทความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ.2567)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี 2566 – 2570
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”