วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนการศึกษา ร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบริโกคของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม”
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ประชุมเวทีหารือพหุภาคี เรื่อง ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง”