วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ IFTE

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ร่วมกับ ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา, Innovation For Thai Education (IFTE) ณ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1 จากการนิเทศติดตามพบว่า โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 1) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ 3STRCM โมเดล 2) นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ฤดถอย และ 3) นวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านปะกาฮะรังด้วยรูปแบบการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตรและสอนงาน (Coaching) นวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน มีผลการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณและการสื่อสารที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดและบูรณาการการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนได้เสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การสื่อสารและคิดคำนวณเพื่อต่อยอดในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งคณะนิเทศ ติดตามโครงการ IFTE จะรวบรวมเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ IFTE