วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดปัตตานี และคณะแม่บ้านฯ พร้อมด้วยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีพร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 23 จังหวัดปัตตานี ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน และโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา อำเภอปะนาเระ รวมทั้งสิ้น 35 ราย เพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่ ผลการเรียน ความประพฤติปัญหาและอุปสรรคในระหว่างเรียนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เยาวชนต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี