วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา , Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา , Innovation For Thai Education (IFTE) ซึ่งประกอบด้วย นางสาวดวิษา สังคหะ , นางสาวณัฏฐชวัล โกสัยกานนท์ ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายสะอาลูวี อิสสมะแอ , นายตูวันอารง ยีบากา ,นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ , นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ , นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี และ นางรอซีดะห์ นุ้ยโส๊ะ ครูช่วยราชการสพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ติดตาม ณ โรงเรียนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบ/แนวทางเพื่อแก้ไขการจัดการเรียนการสอนด้วย นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ชื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล CARES U เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเทศภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสโดยใช้โมเดล PIPM โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งยางแดง และ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ที่มีเครือข่ายจำนวน 250 คน ร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยในรูปแบบแจกรูปสะกดคำได้ดียิ่งขึ้น

QR Code หน้านี้ :
QR:  นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา , Innovation For Thai Education (IFTE)
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบการกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เครือข่ายความร่วมมือและขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางทะเลฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ ๔๓ ฉบับพระราชทาน