วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ประเภทครูผู้สอน 4 ราย และผู้ให้การสนับสนุน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี