วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ประเภทครูผู้สอน 4 ราย และผู้ให้การสนับสนุน 3 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิจารณาผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจ เฝ้าระวัง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
ประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566”
คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566