วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้แทนหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ ๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะ 5 ปี โดยมีสาระสำคัญคือการวิเคราะห์สภาพองค์กรที่มีต่อการจัดการศึกษา สู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพมีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีทักษะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปี)
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “สานพลังการศึกษาพัฒนาจังหวัดขายแดนใต้”
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชุมปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมชี้แจงการนำเข้าโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน