วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

คณะกรรมการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย นายอภัย นิตยบูรณ์,นายนิพันธ์ นฤมานพงศกร,นางวนิดา สืบประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ,นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ,นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ นางยามีละห์ เจะมูซอ,นางสาวกามีละ มะมิง นักวิชาการกลุ่มลูกเสือฯ ศธจ.ปัตตานี และนางสราภรณ์ สงวาริน พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สช.ปัตตานี ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ณ โรงเรียนวัดสุนทรวารี สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 2 ,กศน.อำเภอเมืองปัตตานี และโรงเรียนบ้านตาหมน สังกัดสพป.ปัตตานี เขต 1
โดยคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณาของโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1.ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
2.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน
4.ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ

QR Code หน้านี้ :
QR:  คณะกรรมการดำเนินงานฯ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประชุมวิทยากรและคณะทำงานกิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมอบรมนักเรียนต้นแบบ
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไก และแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการ ศึกษาและความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาในจังหวัด
งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี