วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นางสาวนูรมีย์ แลแมแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้ร่วมประชุมและคณะทำงานฯ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ศธจ.) หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สพร.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา’ตานี ร่วมลงนาม MOU “ในการขับเคลื่อนโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม”
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข(ร่าง) คู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2 (Open House 2024)”
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี 2566 – 2570
ประชุมให้ข้อเสนอแนะการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรมกรอบหลักสูตร Pattani Heritage